Hogers en Hoogers Landelijk

onderzoeksproject

Over ons

Over ons voorgeslacht Ho(o)gers is veel te verhalen, vele naamdragers waren in de veronderstelling dat er weinig mensen waren die deze naam dragen of hebben gedragen. Nu dat klopt in zekere zin ook wel voor de laatste twee eeuwen, maar er is een periode aan vooraf gegaan waarin dit geslacht vele leden telde, zeer bloeiend is geweest en een behoorlijk aanzien genoot. De naam werd door de eeuwen heen in veel variaties geregistreerd, van standaardisatie was destijds nog geen sprake, zo kon de naam voorkomen als: Hogaerts - Hoogaarts - Hoegarts, enz. Wederom met één of twee o' s genoteerd. Van meerdere families die onder deze naams-varianten leefden of nog met deze variant door het leven gaan, is vast komen te staan dat zij wel degelijk tot het Ho(o)gers geslacht behoren.

Uit ons onderzoek kwam mede naar voren dat veel leden uit dezelfde stam zijn ontsproten en dat zelfs voor het jaar 1500. De versplintering is ontstaan door oorlogen, godsdiensttwisten, politieke tegenstellingen, epidemieën en persoonlijk leed.

Enkele leden waren min of meer al bekend geworden zoals de kunst-schilder Jacob Hogers uit Deventer, zijn neef professor - burgemeester Gozewijn Hogers en de Patriot - kunstenaar Hendrik Hoogers uit Nijmegen. Voor alle andere telgen van de Ho(o)gers takken, de paters, dominees, ambachtslieden, schippers, bestuurders, burgemeesters, VOC medewerkers en vele meer is de belangstelling de laatste jaren gegroeid mede omdat zij met bekende geslachten verwant of verweven waren. 

De genealogische vastlegging die veertig jaar geleden startte is uitgegroeid tot het Landelijk onderzoeksproject Hogers en Hoogers en heeft zich tot doel gesteld:

Genealogische data weer een gezicht te geven, tussen geboorten en overlijdensdata  zaten mensen van vlees en bloed en hun levensgeschiedenis. 

Die geschiedenis en verhalen vind u in onze boeken.

Wilt u weten of uw familie ook is beschreven, stuur dan de namen van uw overgrootouders / grootouders met eventueel hun data naar ons, u krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht. De informatie die u aan ons verstrekt zal discreet en vertrouwelijk worden behandeld en zal niet door ons op Internet of sociale media worden gezet cq aan derden worden verstrekt. Alle informatie is uitsluitend bedoeld voor opname in de boeken. Wilt u alleen op de hoogte blijven van de voortgang van ons project ? schrijf u dan in via het contact formulier.


Wij hopen dat u, met net zoveel enthousiasme als wij de afgelopen veertig jaar,  een bijdrage wilt leveren in de vorm van suggesties, foto's, opmerkingen enz. alles is welkom.


Vanuit deze website alvast een hartelijke groet,

Jannie C. Hoogers